Sökresultat

Startmotor Diesel - Mercedes V-Class Vito/Viano -14

Direktlänk » http://www.bildelsbasen.se/438-W1534.html
Skriv ut (PDF) | saveSpara del

  • 2.375 SEK / W1534
  • Köp
    Förfrågan (via nya sidan)
  • Frakt från: 195 SEK
  • Leveranstid: 1-3 dagar
  • Lagernummer: W1534 (Uppge vid kontakt)
  • Typ:     Ekonomidel
Betalningsalternativ
Swish Företag0 SEK
Kortbetalning / Bankbetalning0 SEK
Företagsinformation
Frej Bildelar AB

Telefontid: Må-Fr 7.00-16.00
Telefon: 08-313030, Fax: -
Kundtjänst:

Butikens öppettider: Må-Fr 7.00-16.00
Frejgatan 49
11349 Stockholm (Karta) (Hemsida)

OrganisationsNr:
559249-8728

Detaljerad information om delen och fordonet
  • Del - Startmotor Diesel
Lagernummer:Position:Kvalitet: Passar fr./till årsm.
W1534-
Ekonomidel
-
Originalnr:Tillverkare:Tillverkarkod:Nykod:
A0009060226 ESW2014-ESW20E26 233000106R233007802R ESW2013
Visuellt Artikelnummer:
Anmärkning:
passar Nissan, Mercedes, Renault 1.6D 
  • Fordon - Mercedes V-Class Vito/Viano
ChassinummerModellår:Mil:Bränsle:
WDF447603130263XX2014--
Färg:Färgkod:Inredning:Inredningskod:
VIT---
Växellåda:Växellådsnummer:Utväxling:Gruppkod:
----
Motor:Motorkod:Tillverkningsdatum:Registreringsdatum:
1.6CDIOM622.95120141220141230
Kaross:   
   
Anmärkning:
MERCEDES-BENZ 639/4 

Jämför demonterade fordonets information mot ett registreringsnummer.

Funktioner

saveSpara del (Sparade delar)

Skriv ut (PDF)

Övriga delar från samma fordon

Köpvillkor
Pri­ser­na
Samt­li­ga pri­ser är an­giv­na i svens­ka kro­nor och in­klu­de­rar 25 % moms. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar på grund av änd­rad moms el­ler onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler in­köps­pri­ser samt mot even­tu­el­la pub­li­ka­tions­fel på si­dan. Frakt­kost­nad en­ligt gäl­lan­de pris­lis­ta till­kom­mer. Vi skic­kar van­ligt­vis al­la brev och pa­ket med Pos­ten. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att det kan fö­re­kom­ma fel­ak­ti­ga pris­upp­gif­ter på webb si­dan då kan vi an­nul­le­ra en or­der pga. det sak­na­des pris (0kr:-) el­ler att le­ve­ran­tö­ren har höjt pri­set ut­an att med­de­la oss.

Ut­by­tes­pris
Ut­by­tes ag­gre­gat be­ty­der en re­no­ve­rad el­ler ny och pri­set gäl­ler när man läm­nar den gam­la i ut­byte.

Ång­er­rätt och re­tur

En­ligt di­stans­av­talsla­gen har man som kon­su­ment rätt att ång­ra ett köp in­om 14 ka­len­der­da­gar. Om Du ång­rar Ditt köp och skic­kar till­ba­ka he­la or­dern be­ta­lar vi till­ba­ka det be­lopp Du har be­ta­lat. För att en re­tur skall ac­cep­te­ras mås­te va­ran na­tur­ligt­vis va­ra oan­vänd. För pro­duk­ter som in­te re­tur­ne­ras i sitt ur­sprung­li­ga skick kom­mer Frej Bil­de­lar att de­bi­te­ra kun­den kost­na­der för att åter­stäl­la pro­duk­ten. Ar­tik­lar spe­ci­ellt hem­tag­na på kun­dens be­gä­ran (be­ställ­nings­va­ra) åter­ta­ges ej. Re­tur­pa­ket får in­te skic­kas till oss mot post­för­skott el­ler ef­ter­krav. Vill Du som kund ha kon­tant ut­be­tal­ning i sam­band med öp­pet köp, el­ler re­tur upp­ge all­tid ett bank­kon­to­num­mer el­ler post­gi­ro­kon­to. Ång­er­rätt och öp­pet köp 14 da­gar gäl­ler ej fö­re­tag.

Ga­ran­ti och Re­kla­ma­tion
En­ligt köpla­gen och kon­su­ment­köpla­gen. För mer in­fo se Kon­su­ment­ver­ket.http://​www.​konsumentverket.​se/​ Vi läm­nar 2 års ga­ran­ti. Ga­ran­tin gäl­ler om nå­gon va­ra, trots nor­mal an­vänd­ning, skul­le gå sön­der. Ga­ran­tin gäl­ler från in­köps­da­tum. Vi be­sik­ti­gar var­je för­sän­del­se in­nan den skic­kas till dig. Skul­le va­ran än­då va­ra ska­dad el­ler fel­ex­pe­di­e­rad när den an­län­der så åtar vi oss att kost­nads­fritt åt­gär­da felet. Kon­tak­ta all­tid oss in­nan du skic­kar en re­kla­ma­tion. Kon­sta­te­rar vi fel i ma­te­ri­al el­ler till­verk­ning re­pa­re­rar vi va­ran el­ler sän­der dig en ny. Kö­pa­ren står för re­tur­frak­ten, om va­ran är fel­fri.
Ga­ran­ti­an­språk gäl­ler in­te:
• Om va­ran in­te un­der­sökts och jäm­förts med den gam­la de­len
• På re­na sli­ta­ge­de­lar som t ex kol
• Om va­ran mon­te­rats fel­ak­tigt
• Om in­grepp gjorts på fel­ak­tig va­ra ut­an vårt med­gi­van­de
Vi ac­cep­te­rar in­te kost­na­der:
• För mon­te­ring/de­mon­te­ring av fel­ak­tig va­ra
• För re­pa­ra­tion på an­nan verk­stad
• Even­tu­ell följd­kost­nad or­sa­kad av den fel­ak­ti­ga va­ran
• För pro­duk­tions­bort­fall el­ler ma­skinstil­le­stånd
Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­dens (ARN) re­kom­men­da­tio­ner.

Bilder
Startmotor Diesel - Mercedes V-Class Vito/Viano -14 A0009060226 ESW2014 ESW20E26 233000106R
Startmotor Diesel - Mercedes V-Class Vito/Viano -14 A0009060226 ESW2014 ESW20E26 233000106R
Startmotor Diesel - Mercedes V-Class Vito/Viano -14 A0009060226 ESW2014 ESW20E26 233000106R
Startmotor Diesel - Mercedes V-Class Vito/Viano -14 A0009060226 ESW2014 ESW20E26 233000106R
Om bilden föreställer ett fordon så tänk på att det kan vara demonterat, och kanske inte existerar i det skick som bilden visar. Delar som finns kvar för försäljning ser du under rubriken "Samtliga delar från detta fordon" nedan.