Sökresultat

Generator - Ford Transit -18

Direktlänk » http://www.bildelsbasen.se/438-W1530.html
Skriv ut (PDF) | saveSpara del

  • 5.600 SEK / W1530
  • Köp
    Förfrågan (via nya sidan)
  • Frakt från: Kostnadsfritt - Endast vid webborder
  • Leveranstid: 1-3 dagar
  • Lagernummer: W1530 (Uppge vid kontakt)
  • Typ:     Renoverad
Betalningsalternativ
Swish Företag0 SEK
Kortbetalning / Bankbetalning0 SEK
Företagsinformation
Frej Bildelar AB

Telefontid: Må-Fr 7.00-16.00
Telefon: 08-313030, Fax: -
Kundtjänst:

Butikens öppettider: Må-Fr 7.00-16.00
Frejgatan 49
11349 Stockholm (Karta) (Hemsida)

OrganisationsNr:
559249-8728

Detaljerad information om delen och fordonet
  • Del - Generator
Lagernummer:Position:Kvalitet: Passar fr./till årsm.
W1530-
Renoverad
-
Originalnr:Tillverkare:Tillverkarkod:Nykod:
FGN20S041VALEOGK2T-10300-BCGK2T-10300-BD
Visuellt Artikelnummer:
Anmärkning:
220A 
  • Fordon - Ford Transit
ChassinummerModellår:Mil:Bränsle:
WF0YXXTTGYJS58XXX2018--
Färg:Färgkod:Inredning:Inredningskod:
VIT---
Växellåda:Växellådsnummer:Utväxling:Gruppkod:
----
Motor:Motorkod:Tillverkningsdatum:Registreringsdatum:
2.0 TDCIYMF620180320180626
Kaross:   
   
Anmärkning:
FORD 

Jämför demonterade fordonets information mot ett registreringsnummer.

Funktioner

saveSpara del (Sparade delar)

Skriv ut (PDF)

Övriga delar från samma fordon

Alla Generator till Ford Transit hos Frej Bildelar AB (2 st)

Köpvillkor
Pri­ser­na
Samt­li­ga pri­ser är an­giv­na i svens­ka kro­nor och in­klu­de­rar 25 % moms. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar på grund av änd­rad moms el­ler onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler in­köps­pri­ser samt mot even­tu­el­la pub­li­ka­tions­fel på si­dan. Frakt­kost­nad en­ligt gäl­lan­de pris­lis­ta till­kom­mer. Vi skic­kar van­ligt­vis al­la brev och pa­ket med Pos­ten. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att det kan fö­re­kom­ma fel­ak­ti­ga pris­upp­gif­ter på webb si­dan då kan vi an­nul­le­ra en or­der pga. det sak­na­des pris (0kr:-) el­ler att le­ve­ran­tö­ren har höjt pri­set ut­an att med­de­la oss.

Ut­by­tes­pris
Ut­by­tes ag­gre­gat be­ty­der en re­no­ve­rad el­ler ny och pri­set gäl­ler när man läm­nar den gam­la i ut­byte.

Ång­er­rätt och re­tur

En­ligt di­stans­av­talsla­gen har man som kon­su­ment rätt att ång­ra ett köp in­om 14 ka­len­der­da­gar. Om Du ång­rar Ditt köp och skic­kar till­ba­ka he­la or­dern be­ta­lar vi till­ba­ka det be­lopp Du har be­ta­lat. För att en re­tur skall ac­cep­te­ras mås­te va­ran na­tur­ligt­vis va­ra oan­vänd. För pro­duk­ter som in­te re­tur­ne­ras i sitt ur­sprung­li­ga skick kom­mer Frej Bil­de­lar att de­bi­te­ra kun­den kost­na­der för att åter­stäl­la pro­duk­ten. Ar­tik­lar spe­ci­ellt hem­tag­na på kun­dens be­gä­ran (be­ställ­nings­va­ra) åter­ta­ges ej. Re­tur­pa­ket får in­te skic­kas till oss mot post­för­skott el­ler ef­ter­krav. Vill Du som kund ha kon­tant ut­be­tal­ning i sam­band med öp­pet köp, el­ler re­tur upp­ge all­tid ett bank­kon­to­num­mer el­ler post­gi­ro­kon­to. Ång­er­rätt och öp­pet köp 14 da­gar gäl­ler ej fö­re­tag.

Ga­ran­ti och Re­kla­ma­tion
En­ligt köpla­gen och kon­su­ment­köpla­gen. För mer in­fo se Kon­su­ment­ver­ket.http://​www.​konsumentverket.​se/​ Vi läm­nar 2 års ga­ran­ti. Ga­ran­tin gäl­ler om nå­gon va­ra, trots nor­mal an­vänd­ning, skul­le gå sön­der. Ga­ran­tin gäl­ler från in­köps­da­tum. Vi be­sik­ti­gar var­je för­sän­del­se in­nan den skic­kas till dig. Skul­le va­ran än­då va­ra ska­dad el­ler fel­ex­pe­di­e­rad när den an­län­der så åtar vi oss att kost­nads­fritt åt­gär­da felet. Kon­tak­ta all­tid oss in­nan du skic­kar en re­kla­ma­tion. Kon­sta­te­rar vi fel i ma­te­ri­al el­ler till­verk­ning re­pa­re­rar vi va­ran el­ler sän­der dig en ny. Kö­pa­ren står för re­tur­frak­ten, om va­ran är fel­fri.
Ga­ran­ti­an­språk gäl­ler in­te:
• Om va­ran in­te un­der­sökts och jäm­förts med den gam­la de­len
• På re­na sli­ta­ge­de­lar som t ex kol
• Om va­ran mon­te­rats fel­ak­tigt
• Om in­grepp gjorts på fel­ak­tig va­ra ut­an vårt med­gi­van­de
Vi ac­cep­te­rar in­te kost­na­der:
• För mon­te­ring/de­mon­te­ring av fel­ak­tig va­ra
• För re­pa­ra­tion på an­nan verk­stad
• Even­tu­ell följd­kost­nad or­sa­kad av den fel­ak­ti­ga va­ran
• För pro­duk­tions­bort­fall el­ler ma­skinstil­le­stånd
Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­dens (ARN) re­kom­men­da­tio­ner.

Bilder
Generator - Ford Transit -18 FGN20S041 GK2T-10300-BC
Generator - Ford Transit -18 FGN20S041 GK2T-10300-BC
Generator - Ford Transit -18 FGN20S041 GK2T-10300-BC
Om bilden föreställer ett fordon så tänk på att det kan vara demonterat, och kanske inte existerar i det skick som bilden visar. Delar som finns kvar för försäljning ser du under rubriken "Samtliga delar från detta fordon" nedan.